top of page

Proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para proyectos de energías renovables.


Prazo de presentación : 15/01/2016 - 15/02/2016.

O prazo para presentar as solicitudes será de un (1) mes contado dende o 15 de xaneiro de 2016. Se o último día do prazo fose inhábil entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Prazo de resolución : Tres meses

Sentido do silencio administrativo : Negativo

O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para o quecemento dun fluído mediante equipamentos que utilicen como fonte enerxética a xeotérmica, aerotérmica ou a solar térmica. Serán subvencionables: 1. Equipamento principal de xeración enerxética (bomba de calor ou paneis solares). 2. O custe de montaxe e conexionado. 3. Accesorios para o correcto funcionamento do sistema salvo os equipos emisores que non formen parte do equipo xerador e os elementos de distribución da calor fora da sala de caldeiras. 4. No caso da enerxía xeotérmica, o sistema de captación do recurso xeotérmico: sondeos, intercambiadores, acumuladores, tuberías, etc. Non son subvencionables: 1. O IVE, excepto cando non sexa recuperable conforme a lexislación nacional sobre IVE. En todo caso, os beneficiarios que gocen da exención do IVE, deberán acreditar esta circunstancia mediante a presentación do correspondente certificado emitido pola administración tributaria. 2. Os gastos de funcionamento da actividade subvencionada e material funxible en xeral. 3. Os gastos anteriores á presentación da solicitude. 4. A reposición ou mera substitución de equipamentos existentes. A estes efectos enténdese por gastos de reposición ou substitución aqueles que se limiten a substituír unha máquina existente ou parte da mesma por unha máquina nova e moderna sen ampliar a capacidade de produción en máis dun 25 % ou introducir cambios fundamentais na natureza da produción ou tecnoloxía correspondente . 5. Equipamento e materiais non funxibles de segunda man. 6. A simple reposición ou substitución de equipamentos e maquinarias. 7. As obras de mantemento. 8. Os gastos de aluger. 9. As taxas e licenzas administrativas. 10. Na adquisición de bens e servizos mediante contratos públicos os pagos efectuados polo contratista á Administración en concepto de taxa de dirección de obra ou control de calidade. 11. As conducións de distribución interior do calor e os equipos emisores, salvo cando estes sexan parte activa do circuíto de xeración térmica.


Entradas destacadas
Entradas recientes
Vuelve pronto
Una vez que se publiquen entradas, las verás aquí.
RSS Feed
Archivo
Buscar por tags
No hay tags aún.
Síguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page