top of page

Ayudas a las inversiones en tecnologías forestales, procesado, movilización y comercialización de pr


Prazo de presentación : 31/12/2015 - 30/01/2016.

Un mes, contado a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Prazo de resolución : Cinco meses

Sentido do silencio administrativo : Negativo

Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesado, mobilización e comercialización de produtos forestais e proceder á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. Investimentos subvencionables 1. Poderanse subvencionar investimentos en activos fixos produtivos e plans de mellora de xestión empresarial en empresas de aproveitamento e primeira transformación de produtos forestais. Os investimentos a subvencionar deben ser novos e non se poden iniciar antes de presentar a solicitude de subvención. En ningún caso se poderán subvencionar investimentos que se utilicen para producir bens de consumo final. 2. O IVE non é subvencionable, salvo que, segundo o disposto no artigo 69.3 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, non sexa recuperable conforme á lexislación nacional sobre o IVE. Investimentos en activos fixos produtivos 1. Poderán ser subvencionables os investimentos relativos ás operacións de aproveitamento, transformación e comercialización dos produtos forestais (madeira, cogomelos, castañas, plantas aromáticas e medicinais, biomasa e outros produtos forestais). Os investimentos destinados a biomasa e outros produtos forestais distintos da madeira só serán subvencionables cando estos produtos teñan a súa orixe e se recollan no monte. 2. Non se considerarán substitucións de investimentos, salvo no caso de incremento de potencia, prestacións ou capacidade de produción, no que se subvencionará o diferencial de custo. Non se considerarán substitucións cando o novo investimento vai traballar no sitio doutro similar que estea totalmente amortizado e que se considere obsoleto, sen valor comercial como equipo de segunda man. Non será subvencionable ningún proceso que de como resultado un produto de consumo final.


Entradas destacadas
Entradas recientes
Vuelve pronto
Una vez que se publiquen entradas, las verás aquí.
RSS Feed
Archivo
Buscar por tags
No hay tags aún.
Síguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page